توقیف یک فروند لنج عربستانی در آب‌های ایران / تحقیقات از 4 خدمه شناور ادامه دارد

توقیف یک فروند لنج عربستانی در آب‌های ایران / تحقیقات از 4 خدمه شناور ادامه دارد

توقیف یک فروند لنج عربستانی در آب‌های ایران / تحقیقات از 4 خدمه شناور ادامه دارد