توصیه حزب سیاسی آلمان به ترامپ: به جای این همه توییت به حکومت داری بپردازید

توصیه حزب سیاسی آلمان به ترامپ: به جای این همه توییت به حکومت داری بپردازید

توصیه حزب سیاسی آلمان به ترامپ: به جای این همه توییت به حکومت داری بپردازید