تهران هر روز می میرد

تهران هر روز می میرد
آیا معمار و شهرساز صرفا مسئولیت‌های پرو‌ژه‌ها و قراردادهای خودش را دارد یا باید از اهالی این حرفه انتظار بیشتر داشت. در حرفه معماری و شهرسازی، مرزهای مسئولیت معماران و شهرسازان کجاست؟ معماران ، شهرسازان وکارشناسان نقش خود در آشفتگی های شهر را بررسی کردند بار بزرگ بی‌سامانی تهران و…

تهران هر روز می میرد