تهران سر در باغ ملی دهه 30

تهران سر در باغ ملی دهه 30
تصویری کمیاب از تهران قدیم؛ تهران سر در باغ ملی دهه ۳۰ شمسی را مشاهده می کنید. تهران سر در باغ ملی دهه ۳۰

تهران سر در باغ ملی دهه 30