تهدید عجیب شهردار ونیز ؛ هر کس «الله اکبر» بگوید کشته می شود!

تهدید عجیب شهردار ونیز ؛ هر کس «الله اکبر» بگوید کشته می شود!
شهردار شهر ونیز ایتالیا، تهدید کرده است که افرادی را که در میدان مرکزی این شهر الله اکبر می گویند را با تیر خواهد زد! هر کس «الله اکبر» بگوید…

تهدید عجیب شهردار ونیز ؛ هر کس «الله اکبر» بگوید کشته می شود!