تهدید شهردار ونیز: هر کس «الله اکبر» بگوید به او شلیک می‌کنیم

تهدید شهردار ونیز: هر کس «الله اکبر» بگوید به او شلیک می‌کنیم

تهدید شهردار ونیز: هر کس «الله اکبر» بگوید به او شلیک می‌کنیم