تعیین دادستان ویژه برای تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

تعیین دادستان ویژه برای تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا
رابرت مولر – مدیر پیشین اف بی آی – به عنوان دادستان ویژه برای تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016، منصوب شد.

تعیین دادستان ویژه برای تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا