تصویر واقعی از کزت!

تصویر واقعی از کزت!
نقاشی اصلی “کزت ” گرفته شده از نسخهٔ اصلی بینوایان که توسط امیلی بایارد و زیر نظر “ویکتور هوگو” کشیده شده است. بینوایان رمانی نوشتهٔ ویکتور هوگو، نویسندهٔ سرشناس فرانسوی…

تصویر واقعی از کزت!