تصویر: تشکر مامور آتش‌ نشانی از سگ زنده‌ یاب

تصویر: تشکر مامور آتش‌ نشانی از سگ زنده‌ یاب
در تصویر زیر یکی از ماموران آتش‌نشانی را در حال تشکر از سگ زنده‌یاب پلیس بخاطر پیدا کردن پیکر دوستانش مشاهده می‌کنید.

تصویر: تشکر مامور آتش‌ نشانی از سگ زنده‌ یاب