تصویری هولناک از رعد و برق!

تصویری هولناک از رعد و برق!
عکاس برای امتحان دوربین جدید خود به حیاط رفته بود و اتفاقی از رعد و برقی عکس گرفت که فقط ۲۰ متر از او فاصله داشت! تصویری هولناک از رعد…

تصویری هولناک از رعد و برق!