تصویری دیدنی از مراسم آشپزان ناصرالدین شاه!

تصویری دیدنی از مراسم آشپزان ناصرالدین شاه!
ناصرالدین شاه قاجار سالی یک بار آش نذری می داد! وی برای این منظور خود شخصاً در آشپزخانه حضور یافته و نظاره گر کار می شد. شایدبرایتان جالب باشد که…

تصویری دیدنی از مراسم آشپزان ناصرالدین شاه!