تصویری دیدنی از تونل وحشت پارک خرم تهران

تصویری دیدنی از تونل وحشت پارک خرم تهران
سال ۱۳۵۴ حاج آقا و حاجیه خانم در تونل وحشت پارک خرم ( ارم فعلی تهران )

تصویری دیدنی از تونل وحشت پارک خرم تهران