تصاویر: کتک زدن وحشیانه دانش آموز قائنی توسط معلم

تصاویر: کتک زدن وحشیانه دانش آموز قائنی توسط معلم
مادر دانش اموز قائنی که فرزندش توسط معلم، به خاطر یک نمره تنبیه سختی شده است، میگوید، معلم چه حقی داشت که اینگونه بیرحمانه فرزند مرا به باد کتک بگیرد؟   فرزندم می گوید چون نمره ما کم شده بود معلم مارا تنبیه کرد ومعلم چه حقی داشته است که…

تصاویر: کتک زدن وحشیانه دانش آموز قائنی توسط معلم