تصاویر : همدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎

تصاویر : همدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎
مردم و مقامات دولتی کانادا، با برگزاری تجمع و روشن کردن شمع، با خانواده های قربانیان حمله روز گذشته به مسجدی در کبک ابراز همدردی کردند.

تصاویر : همدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎