تصاویر: غروب دریاچه‌های ارژن و پریشان در فارس

تصاویر: غروب دریاچه‌های ارژن و پریشان در فارس
ذخیره گاه های زیست سپهر ارژن و پریشان این روزها در کشاکش بودن و نبودن است، نابودی منابع آبی، کشاورزی بی‌رویه و قطع درختان، خطر خروج این ذخیره گاه را…

تصاویر: غروب دریاچه‌های ارژن و پریشان در فارس