تصاویر : شورشیانی با سربند قرمز در سودان جنوبی

تصاویر : شورشیانی با سربند قرمز در سودان جنوبی
درگیری میان نیروهای ارتش سودان جنوبی با شورشیان در جنوب این کشور شدت گرفته است.

تصاویر : شورشیانی با سربند قرمز در سودان جنوبی