تصاویر روز : از بازدید شبانه شهردار تهران تا حضور ناطق نوری در مراسم ختم

تصاویر روز : از بازدید شبانه شهردار تهران تا حضور ناطق نوری در مراسم ختم

تصاویر روز : از بازدید شبانه شهردار تهران تا حضور ناطق نوری در مراسم ختم