تصاویر رنگی از نبرد نرماندی پس از ۷۰ سال

تصاویر رنگی از نبرد نرماندی پس از ۷۰ سال
نبرد نرماندی یکی از نبردهای جنگ جهانی دوم است که در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ رخ داد.

تصاویر رنگی از نبرد نرماندی پس از ۷۰ سال