تصاویر : خورشیدگرفتگی در آمریکا

تصاویر : خورشیدگرفتگی در آمریکا
برای نخستین بار پس از ۳۸ سال یک خورشید گرفتگی کامل در خاک آمریکا مشاهده شد.

تصاویر : خورشیدگرفتگی در آمریکا