تصاویر : جری لوییس کمدین و اسطوره سرگرمی به روایت تصویر

تصاویر : جری لوییس کمدین و اسطوره سرگرمی به روایت تصویر
کمدین معروف، بازیگر و اسطوره سرگرمی جری لوییس در ۹۱ سالگی درگذشت.

تصاویر : جری لوییس کمدین و اسطوره سرگرمی به روایت تصویر