تصاویر : افسران نیروی دریایی ایران در مسابقات نظامی روسیه

تصاویر : افسران نیروی دریایی ایران در مسابقات نظامی روسیه
نیروی دریایی ارتش به همراه نیروی دریایی سپاه در مسابقات نظامی روسیه شرکت کرد.

تصاویر : افسران نیروی دریایی ایران در مسابقات نظامی روسیه