تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهان

تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهان
نمایشگاه خودرو اصفهان از ۵  تا ۸ بهمن ماه برای بازدید عموم برپا است و شرکت های خودروسازی و واردکننده در آن حضور دارند.

تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهان