تصاویری از مراسم ترحیم نیری، رئیس اسبق کمیته امداد امام‌

تصاویری از مراسم ترحیم نیری، رئیس اسبق کمیته امداد امام‌

تصاویری از مراسم ترحیم نیری، رئیس اسبق کمیته امداد امام‌