تصاویری از بازگشایی مرز آمریکا و مکزیک

تصاویری از بازگشایی مرز آمریکا و مکزیک
در ادامه تصاویری از بازگشایی مرز آمریکا و مکزیک را مشاهده می کنید. مرز آمریکا و مکزیک از تیخوانا، باخا کالیفرنیا، و ایمپریال بیچ، کالیفرنیا، کالیفرنیا، در غرب تا ماتاموروس، تامائولیپاس، تامائولیپاس، و براونزویل، تگزاس، تگزاس، در شرق امتداد دارد.

تصاویری از بازگشایی مرز آمریکا و مکزیک