تشکر از فرهادی و علیدوستی در شورای شهر

تشکر از فرهادی و علیدوستی در شورای شهر
احمد مسجد جامعیشمار امضاها برای کمیته حقیقت یاب در شورای شهر تهران به ۱۸ تن افزایش یافت.

تشکر از فرهادی و علیدوستی در شورای شهر