تشخیص زوال عقل با بازی واقعیت مجازی

تشخیص زوال عقل با بازی واقعیت مجازی
محققان سوئیسی با ابداع بازی رایانه‌ای جدید برای آزمودن قدرت جهت‌یابی امیدوارند بتوانند با تشخیص زودهنگام بیماری زوال عقلی،رونددرمان آن را تاثیرگذارتر سازند.

تشخیص زوال عقل با بازی واقعیت مجازی