تسلیت سرپرست وزارت علوم برای حادثه واژگونی خودروی دانشجویان جهادگر

تسلیت سرپرست وزارت علوم برای حادثه واژگونی خودروی دانشجویان جهادگر

تسلیت سرپرست وزارت علوم برای حادثه واژگونی خودروی دانشجویان جهادگر