ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند

ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند

ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند