ترامپ: در مقابل دریافت میلیاردها دلار در نشست ریاض شرکت کردم

ترامپ: در مقابل دریافت میلیاردها دلار در نشست ریاض شرکت کردم

ترامپ: در مقابل دریافت میلیاردها دلار در نشست ریاض شرکت کردم