ترامپ بزودی تحریم های روسیه را امضا می کند

ترامپ بزودی تحریم های روسیه را امضا می کند

ترامپ بزودی تحریم های روسیه را امضا می کند