تاکید «منتظری» بر آثار مخرب مواد مخدر در جامعه

تاکید «منتظری» بر آثار مخرب مواد مخدر در جامعه
دادستان کل کشور گفت: امروز اولین آسیب که جامعه ما را تهدید می‌کند مساله مواد مخدر است.

تاکید «منتظری» بر آثار مخرب مواد مخدر در جامعه