بیانیه نیکی هیلی پس از گفت‌وگو با آمانو در مورد برجام

بیانیه نیکی هیلی پس از گفت‌وگو با آمانو در مورد برجام

بیانیه نیکی هیلی پس از گفت‌وگو با آمانو در مورد برجام