به اتفاق آراء؛ پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد

به اتفاق آراء؛ پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد
پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات گرفته شده پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

به اتفاق آراء؛ پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد