بقایای جسد 2 هزار ساله در شهر باستانی هرکولانیوم +عکس

بقایای جسد 2 هزار ساله در شهر باستانی هرکولانیوم +عکس
جسد یکی از قربانیان فوران آتشفشان “وزوو” که در شهر باستانی هرکولانیوم در ایتالیا یافت شده است، انگشترهای این زن پس از ۲۰۰۰ سال هنوز صحیح و سالم بر انگشتان…

بقایای جسد 2 هزار ساله در شهر باستانی هرکولانیوم +عکس