بشار الجعفری: در مذاکرات آستانه بر سر ایجاد مناطق کاهش تنش در ادلب توافق شد

بشار الجعفری: در مذاکرات آستانه بر سر ایجاد مناطق کاهش تنش در ادلب توافق شد

بشار الجعفری: در مذاکرات آستانه بر سر ایجاد مناطق کاهش تنش در ادلب توافق شد