بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد در پی نقص فنی هواپیما

بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد در پی نقص فنی هواپیما

بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد در پی نقص فنی هواپیما