برکناری استاندار کرکوک به دلیل حمایت از همه‌پرسی کردستان

برکناری استاندار کرکوک به دلیل حمایت از همه‌پرسی کردستان
مجلس نمایندگان عراق، استاندار کرکوک را که از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق حمایت کرده است، برکنارکرد.

برکناری استاندار کرکوک به دلیل حمایت از همه‌پرسی کردستان