بررسی مواضع ترامپ در قبال ایران

بررسی مواضع ترامپ در قبال ایران
عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی مواضع ترامپ درقبال ایران در جلسه ویژه فردای کمیسیون متبوعش خبر داد.

بررسی مواضع ترامپ در قبال ایران