بردیف: استفاده از سردار آزمون ریسک بزرگی بود/ او نمی‌توانست در ترکیب اصلی به میدان برود

بردیف: استفاده از سردار آزمون ریسک بزرگی بود/ او نمی‌توانست در ترکیب اصلی به میدان برود

بردیف: استفاده از سردار آزمون ریسک بزرگی بود/ او نمی‌توانست در ترکیب اصلی به میدان برود