بازگشت سفیر قطر به ایران مانند ریختن بنزین بر آتش بحران های اخیر بود / ارتقای روابط دوحه و تهران حمله ای به حاکمیت کل اعضای شورای همکاری خلیج فارس است / قطر هر چه سریعتر دست از خودکشی بردارد

بازگشت سفیر قطر به ایران مانند ریختن بنزین بر آتش بحران های اخیر بود / ارتقای روابط دوحه و تهران حمله ای به حاکمیت کل اعضای شورای همکاری خلیج فارس است / قطر هر چه سریعتر دست از خودکشی بردارد
گلف نیوز نوشت: نزدیکی سیاسی اخیر دوحه به ایران نشانه دیگری نسبت به افزایش تنش ها و بی اعتمادی است، آن هم زمانیکه انتظار میرفت قطری ها سعی داشته باشند همه چیز را در خلیج فارس به زمان اول خود بازگردانند.

بازگشت سفیر قطر به ایران مانند ریختن بنزین بر آتش بحران های اخیر بود / ارتقای روابط دوحه و تهران حمله ای به حاکمیت کل اعضای شورای همکاری خلیج فارس است / قطر هر چه سریعتر دست از خودکشی بردارد