بازگشت بیلگه جیلان با «درخت گلابی وحشی»

بازگشت بیلگه جیلان با «درخت گلابی وحشی»
فیلم جدید نوری بیلگه جیلان «درخت گلابی وحشی» (Wild pear tree) که با مشارکت کمپانی فرانسوی ممنتو فیلم و کمپانی ترکی زینو فیلم تولید شد، به پایان رسید

بازگشت بیلگه جیلان با «درخت گلابی وحشی»