بازتاب گسترده تعلیق تحریم های ایران توسط ترامپ

بازتاب گسترده تعلیق تحریم های ایران توسط ترامپ
انتخاب -انتخابات ایران با مهلت تصمیم گیری ترامپ در باره تعلیق و عدم تعلیق تحریم ها همزمان شد.حال رویترز و بسیاری از خبرگزاریها این موضوع را در صدر اخبارداده اند

بازتاب گسترده تعلیق تحریم های ایران توسط ترامپ