اینفوگرافیک / حجم تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در دولت یازدهم

اینفوگرافیک / حجم تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در دولت یازدهم
در اینفوگرافیک زیر تحول اساسی در روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دولت یازدهم را می‌بینید.

اینفوگرافیک / حجم تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در دولت یازدهم