ایران پس از برجام چقدر نفت فروخت؟

ایران پس از برجام چقدر نفت فروخت؟
عمده خریداران اروپایی نفت ایران شامل شرکت‌های توتال فرانسه، ساراس ایتالیا، هلنیک پترولیوم یونان، لوک اویل روسیه، سپسای اسپانیا، انی ایتالیا و تاپراش ترکیه می شود که قراردادهای بلند مدت با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده‌اند.

ایران پس از برجام چقدر نفت فروخت؟