ایران با آلمان، کاستاریکا و گینه همگروه شد/ تقابل برزیل و اسپانیا

ایران با آلمان، کاستاریکا و گینه همگروه شد/ تقابل برزیل و اسپانیا

ایران با آلمان، کاستاریکا و گینه همگروه شد/ تقابل برزیل و اسپانیا