ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادی های جهان

ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادی های جهان
شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW)، نشان می‌دهد که کدام موسسات و سیاست‌های کشورها در جهت حمایت از آزادی اقتصادی است. کشورهایی با نهادها و سیاست‌هایی سازگارتر با آزادی اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر، رشد اقتصادی سریع‌تر،‌ سطوح درآمدی بالاتر و کاهش نرخ فقر سریع‌تری را به ثبت رسانده‌اند.

ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادی های جهان

دانلود بیتالک