اگر عهدی که بسته شده زیر پا گذاشته شود، دیگر هیچ کس به دیپلماسی و مذاکره اعتماد نمی کند / اگر آمریکایی‌ها به این توافق عمل کنند، می‌توانیم بعداً درباره موضوعات دیگر هم با آمریکا صحبت کنیم

اگر عهدی که بسته شده زیر پا گذاشته شود، دیگر هیچ کس به دیپلماسی و مذاکره اعتماد نمی کند / اگر آمریکایی‌ها به این توافق عمل کنند، می‌توانیم بعداً درباره موضوعات دیگر هم با آمریکا صحبت کنیم

اگر عهدی که بسته شده زیر پا گذاشته شود، دیگر هیچ کس به دیپلماسی و مذاکره اعتماد نمی کند / اگر آمریکایی‌ها به این توافق عمل کنند، می‌توانیم بعداً درباره موضوعات دیگر هم با آمریکا صحبت کنیم