اولین فجر بدون هاشمی رفسنجانی /چیزی که آیت‌الله را بسیار نگران می‌کرد چه بود؟

اولین فجر بدون هاشمی رفسنجانی /چیزی که آیت‌الله را بسیار نگران می‌کرد چه بود؟

اولین فجر بدون هاشمی رفسنجانی /چیزی که آیت‌الله را بسیار نگران می‌کرد چه بود؟