انیمیشن کوتاه؛ گذر عمر

انیمیشن کوتاه؛ گذر عمر
انیمیشن گذر عمر، حکایت مردی است خوش قول و وقت شناس که در حال مبارزه با سرنوشت است.

انیمیشن کوتاه؛ گذر عمر