انگلیس: ترامپ بایستی مانند انگلیس، میان گروه‌های راست افراطی و فاشیستی تفاوت قائل شود

انگلیس: ترامپ بایستی مانند انگلیس، میان گروه‌های راست افراطی و فاشیستی تفاوت قائل شود

انگلیس: ترامپ بایستی مانند انگلیس، میان گروه‌های راست افراطی و فاشیستی تفاوت قائل شود